برخی از تعرفه های سبز کاشانه

man

نظافتچی آقا

8000تومان

  • یک ساعت خدمات
woman

نظافتچی خانم

8000تومان

  • یک ساعت خدمات
woman

نظافتچی خانم

70000تومان

  • هشت ساعت خدمات