کانالهای ارتباطی

instagram-1
telegram-1
phone
app-android

 

برخی از تعرفه های سبز کاشانه

man

نظافتچی آقا

8000تومان

  • یک ساعت خدمات
woman

نظافتچی خانم

8000تومان

  • یک ساعت خدمات
woman

نظافتچی خانم

70000تومان

  • هشت ساعت خدمات

 

همکاران ما